top of page
เจ้าหน้าที่ชายกำลังตรวจสอบแผงโซล่าเซล
หลังคาแผงโซลาร์เซลล์

smart switch

Easy to use, can be opened and closed with a mobile phone. or home control panel

with an electric bulb system that can be controlled with a screen Therefore, different switches are needed. Turn an ordinary home into a smart home.

ช่างเทคนิคแผงโซลาร์เซลล์

touch screen system

modern touch With design and material of glass switch panel and high quality aluminum frame. that perfectly responds to every lifestyle Lets you control your home lighting in style through your smartphone in the palm of your hand. whether the light Setting the on-off time or adjust the lighting to suit the atmosphere you want

international standard

ที่ร้านอาหาร
พระอาทิตย์ตกบนแผงโซลาร์เซลล์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบบ้านอัจฉริยะ

Meet the innovative touch screen keypad.

ตรวจสอบสภาพหลังคาก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Roof Health Check)

      ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์การดูแค่ว่าทิศทางไหนเหมาะสมที่จะติดตั้งอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ บริษัทฯผู้รับติดตั้งควรมีการตรวจสอบสภาพหลังคาก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหลังคารั่ว และสภาพโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักแผงโซลาร์ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงเมื่อตรวจพบปัญหารั่วซึม หรืออื่นๆ แล้วควรมีการแก้ไขปัญหาหลังคานั้นๆให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้หลังคาอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุด

การขออนุญาตจากภาครัฐ

วิศวกรบนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้พิพากษาหญิงกำลังจดบันทึก

  การเดินเอกสารขออนุญาตกับทางภาครัฐ ถึงแม้จะทำเองได้แต่ก็นับว่ามีความยุ่งยากและค่อนข้างใช้เวลา ในกระบวนการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบางแบรนด์ว่าช่วยดำเนินการให้หรือไม่ ซึ่งบางเจ้าก็ช่วยจัดการให้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่ง Service ที่ให้กับเจ้าของบ้าน ทั้งสะดวกและสามารถใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกกฏหมาย 100% และ

          ข้อควรระวัง การไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มีความเสี่ยงที่ทางการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับหรือตัดไฟ เพราะถือเป็นเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าไม่ควรมีไฟจากแหล่งอื่นไหลเข้าระบบ

bottom of page