top of page
สวิตช์ไฟระบบสัมผัส

สามารถควบคุมการเปิด/ปิดไฟ

ผ่านระบบมือถือ และสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดได้

i-bechamp สวิตช์ไฟระบบสัมผัสอัจฉริยะ

฿990.00ราคา
    bottom of page